Detale torrenta
Wstecz

Nazwa PlikuFable Zapomniane Opowieści [PL] [DVD] [.iso][PC]
Ściągnij Torrent/ Download Torrent:Pobierz torrent
Info Hash:c78899c057385b0719f406e85b262d6341848bca
Opis:?img?http://torrenty.org/timages/8a34e46039506bfd23f80d6dea0a2a4e59e3ac1b.jpg?/img?
producent: LionHead Studios
wydawca: Microsoft Game Studios

kategoria: cRPG

Data Premiery:
?wiat: 20 wrze?nia 2005
Polska: 17 marca 2006

tryb gry: single player
wymagania wiekowe: 16+

no?nik: 1 DVD

Wymagania sprz?towe:
Pentium 4 1.4 GHz, 256MB RAM, karta grafiki 64MB (GeForce 3 lub lepsza), 3 GB HDD.

Screeny: http://www.gry-online.pl/S026.asp?ID=3427

Fable: Zapomniane Opowie?ci to cRPG, na kt?ry PeCetowi gracze czekali od dawna i kt?ry powsta? w oparciu o pierwowz?r rodem z Xboxa, Fable. Developingu gry r?wnie? w tym wypadku podj?li si? ludzie z Lionhead Studios, dodaj?c w wersji na komputery osobiste m.in. nowe zadania, potwory lokacje, cz??ci fabu?y, opcjonalne misje, zakl?cia, zbroje i bronie, optymizuj?c grafik? oraz zwi?kszaj?c mo?liwo?ci dostosowywania zachowa? naszej postaci do ?ycia. Fable rzuca nas w ?wiat Albionu, ?wiat, w kt?rym wszelkie podejmowane przez prowadzon? posta? decyzje wp?ywaj? nie tylko na nasze umiej?tno?ci, wygl?d czy moralno??. Wp?ywaj? one r?wnie? na ca?e nasze otoczenie - ka?da osoba, kt?r? uleczymy, czy ka?dy potw?r kt?rego zabijemy odmieni Albion na zawsze. To w?a?nie w naszej mocy jest okre?lenie drogi ?yciowej bohatera, pocz?wszy od lat dzieci?cych, poprzez doros?o??, a? po dostojn? staro??. I to w?a?nie od naszych poczyna? zale?y, czy nasza posta? b?dzie opiewana w legendach czy te? zagubi si? w mrokach pami?ci ludzko?ci, nie warta nawet jednej wzmianki. W?r?d takich wybor?w znajduje si? tak?e wyb?r ?cie?ki moralno?ci - to gracz decyduje czy bohater zostanie praworz?dnym mieszka?cem Albionu czy te? mo?e przejdzie na stron? z?a i b?dzie sia? postrach w?r?d swoich ziomk?w. Opr?cz rezultat?w akcji i decyzji podejmowanych przez prowadzon? przez nas posta?, odbijaj?cych si? na okolicznej ludno?ci czy te? ?wiecie, odnotowujemy te? fizyczne zmiany naszego bohatera. Wraz z wiekiem poorana zmarszczkami twarz mo?e ?wiadczy? o naszej m?dro?ci, natomiast blizny pozosta?e po wielu walkach wzbudz? respekt u naszych rozm?wc?w, jak r?wnie? pot??ne mi??nie rozbudowane w ci?gu aktywnego, pe?nego niebezpiecze?stw ?ycia. Przenikliwe spojrzenie, zwinne poruszanie si? czy otoczka z magicznej energii wok?? palc?w - to wszystko jest wynikiem zaplanowanych (lub nie) wybor?w, kt?rych nasz bohater kiedy? dokona?. Odbijaj? si? one tak?e na mieszka?cach Albionu, kt?rzy sw?j stosunek do naszej postaci wyra?aj? w bardzo r??ny spos?b, pocz?wszy od entuzjastycznego powitania, poprzez kpiny, dr?enie ze strachu czy panik?. Zdarzy? si? mo?e jednak, i? osobnik p?ci przeciwnej jest tak zainteresowany naszym bohaterem, ?e mo?e to przerodzi? si? we flirt. Podczas rozgrywki nale?y skupi? si? na ulepszaniu i doskonaleniu trzech g??wnych atrybut?w naszej postaci - Si?y, Umiej?tno?ci oraz Woli. Si?a jest najwa?niejszym atrybutem fizycznym. To w?a?nie od niej zale?y jak du?o mo?emy unie?? oraz jak wiele obra?e? mo?emy zada? wrogom w bezpo?rednim starciu. Atrybut Umiej?tno?? odbija si? na naszych zdolno?ciach walki na odleg?o??, czyli u?ywaniu broni miotanych. Umiej?tne korzystanie z ?uk?w i tym podobnych broni, jest najtrudniejsze do nauczenia, jednak gdy osi?gniemy w tym mistrzostwo, wrogowie dwa razy zastanowi? si? nim nas zaatakuj?. Wola to po prostu zdolno?? korzystania z mocy magicznych. Gracz ma spory wyb?r szk?? magicznych, w kt?rych mo?e si? specjalizowa?. Niekt?re z nich s? bardzo przydatne w walce w zwarciu, inne ukazuj? sw? moc gdy stoimy w pewnej odleg?o?ci od celu. Umiej?tne po??czenie rozwoju tych 3 atrybut?w owocuje wykszta?ceniem postaci, jaka nam si? zamarzy. Jednak aby zosta? prawdziwym bohaterem, przez du?e B, nale?y podejmowa? si? wykonania coraz bardziej wyszukanych misji zlecanych przez mieszka?c?w Albionu. Zadania te s? nie do wykonania przez zwyk?ych ludzi, a czasami wydaj? si? niemo?liwie do wykonania nawet przez najpot??niejszych Bohater?w, dlatego te? przed zdecydowaniem, czy podejmiemy si? jednego z nich, dobrze jest przeanalizowa?, czy prowadzona przez nas posta? temu sprosta. Je?li jednak misja zostaje zwie?czona sukcesem, wzrasta nasza s?awa i do?wiadczenie, czyli wykonujemy jeden ma?y krok na drodze do stania si? ?yw? legend? ?wiata Albionu. Wspomniany wcze?niej wyb?r z?a lub dobra, r?wnie? odbija si? na naszym wygl?dzie zewn?trznym. Je?li zabijamy stra?nik?w, kupc?w czy wie?niak?w otrzymujemy punkty Z?ej Reputacji, co przek?ada si? przyk?adowo na wyrastanie rog?w czy przyci?ganie uwagi robactwa. Z drugiej strony, gdy ratujemy kupc?w i wie?niak?w przed potworami dostajemy punkty Dobrej Reputacji, dzi?ki czemu stajemy si? chodz?cym dobrem, z promieniuj?cymi oczami. Jednym s?owem, wszystko co zrobimy w Fable pr?dzej czy p??niej znajdzie odbicie w nas samych, zar?wno we wn?trzu jak i na zewn?trz, oraz w ?wiecie Albionu.

***
Gra zawiera cracka
cd-key MR7PR-G6JHM-HK6GQ-FQX3K-9QTWG
Kategoria:Gry
Ocena:
Rozmiar:2.11 GB
Pokaż/Ukryj pliki:
0 files
Dodany:16/05/2008
Uploader:rafik0917
Predkość:0 KB/sec
Ściągnięty:1603 raz(y)
peerów: seed(ów): 0, leecher(ów): 0 = 0 peerów
UaktualnijTorrent zewnętrzny
Ostatnia Aktualizacja28/11/2013 12:12:04




Alexiej01/08/2010 13.34.42
Mam 2mb internetu i ciągnie po 0,4kb/s seedujcie


Wstecz